Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Nabór na wolne stanowisko

Dukla, 2018-07-20

 

Nabór

na stanowisko specjalisty ds. edukacji w Zespole 

Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

 

 1.       Nazwa i adres jednostki:

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,  ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla

 1.    Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista ds. edukacji w Zespole Karpackich Parków  Krajobrazowych w Krośnie

 •  Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
 •  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 •  Miejsce wykonywania pracy: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a.
 1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1)  posiada obywatelstwo polskie;

2)  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

3)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4)  nieposzlakowana opinia;

5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. edukacji,

6)  wykształceniewyższe na jednym z kierunków: geografia, biologia, geologia, leśnictwo,  rolnictwo, ochrona środowiska;

7)  doświadczenie:

-   rok pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo - rozwojowych, Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska;

-   doświadczenie w prowadzeniu edukacji przyrodniczej (ekologicznej);

-   umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami;

8)  prawo jazdy kategorii B.

 

 

 1.       WYMAGANIA POŻĄDANE:

1)  znajomość i umiejętność stosowania i interpretowania ustaw: o ochronie przyrody, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa;

2)  biegła obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel);

3)  umiejętność komunikowania się, wysoka kultura osobista; umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, nieposzlakowana opinia, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność, kreatywność. 

 1.       WYMAGANIA DODATKOWE:

1)  znajomość podstaw GIS lub doświadczenie w użytkowaniu programów GIS;

2)  znajomość środowiska przyrodniczego, historyczno-kulturowego i krajobrazowego parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie;

3)  doświadczenie w pracy w jednostkach państwowych i jednostkach samorządu terytorialnego,

4)  gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 1.      Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

1)     prowadzenie edukacji przyrodniczej (prelekcje, pogadanki, warsztaty,  prezentacje multimedialne, prezentacje filmów przyrodniczych i krajobrazowych, przeźroczy dla dzieci i młodzieży, wychowawców, turystów,  miejscowego społeczeństwa, itp.): 

-   w szkołach i innych placówkach wychowawczych,

-   wśród miejscowego społeczeństwa,

-  w sali edukacyjnej oraz terenowej bazie edukacyjnej Zespołu,

-   na trasach ścieżek przyrodniczych, w atrakcyjnych miejscach turystycznych (punkty widokowe, szlaki turystyczne) na obszarze parków krajobrazowych,

2)     organizowanie różnorodnych form edukacji przyrodniczej polegającej na :

-  inicjowaniu, wydawaniu i rozpowszechnianiu publikacji o parkach krajobrazowych,

-  organizowaniu i prowadzeniu odczytów, prelekcji, konkursów, wystaw, urządzaniu ekspozycji oraz współpraca z instytucjami i jednostkami oświatowymi w tym zakresie,

-  współpracy ze środkami społecznego przekazu (prasa, radio, TV),

3)     odpowiedzialność za stan i urządzenie sal edukacyjnych w Zespole,

4)     współpraca i współdziałanie z jednostkami administracji samorządowej, administracji lasów państwowych (na obszarze parków krajobrazowych), organizacjami, stowarzyszeniami oraz fundacjami w zakresie edukacji przyrodniczej,

5)     współpraca z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Magurskim Parkiem Narodowym oraz z sąsiadującymi Zespołami Parków Krajobrazowych w zakresie edukacji przyrodniczej,

6)     prowadzenie zasobów bibliotecznych i kroniki Zespołu,

7)     prowadzenie oraz stała aktualizacja rejestru wartości historycznych i kulturowych na  obszarze  parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół,

8)     dokonywanie przeglądów i oceny stanu wartości historycznych i kulturowych na obszarze parków,

9)     współpraca z Podkarpackim Konserwatorem Zabytków w zakresie wartości historycznych i kulturowych na obszarze parków krajobrazowych,

10)  współpraca:

-   z Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,

-   ­z Muzeum Rzemiosła w Krośnie,

-   ­z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zgodnie z zawartymi porozumieniami,

11)  gromadzenie i ewidencja dokumentacji fotograficznej i filmowej dotyczącej parków krajobrazowych,

12)  realizacja zadań ochronnych ustalonych dla Zespołu w planach ochrony parków,

13)  informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody,

14)  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, należą do kompetencji specjalisty ds. edukacji.

 

 1.      Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)      życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

5)      kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

6)      kserokopie świadectw pracy,

7)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8)      oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (zał. Nr 2),

9)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

10)   w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 

11)   opinie, referencje,

12)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

13)   Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 1.      Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać osobiście w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. edukacji” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  31.07.2018 r.(decyduje data wpływu do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu otwarcia ofert.

 

 

 1.      Postępowanie składać się będzie z:

1)      Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

2)    Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.parkikrosno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38‑450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a.

 

                   p.o. DYREKTOR

Zespołu Karpackich Parków

Krajobrazowych w Krośnie

       mgr Łukasz Piróg

 

 • Data aktualizacji: 2019-10-14 09:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 5 535 051