Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

1

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Jaśliski Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Kamień nad Jaśliskami"

Rezerwat przyrody „Kamień nad Jaśliskimi” celem ochrony jest zachowanie fragmentów typowej rzeźby Beskidu Niskiego obejmujący szczyt i zbocza góry Kamień ( 857 m n.p.m. ) wraz z porastającym ją lasem bukowym i bukowo – jodłowym, interesującymi formami skalnymi i unikalnymi bagniskami zwanymi przez miejscową ludność „berezedniami”. Rezerwat przyrody znajduje się w środku rozległego kompleksu leśnego porastającego partie wododziałowe głównego europejskiego działu wód. Obejmuje obszary źródliskowe Bełczy i Węgierki (lewobrzeżnych dopływów górnej Jasiołki. Położony jest    w centralnej części masywu Kamienia (847 m n.p.m. będącego najwyższym wzniesieniem środkowej i wschodniej części Beskidu Niskiego. Głównym elementem szaty roślinnej występującej na terenie rezerwatu są zasadniczo dwa gatunki: buk i jodła z wyraźną przewagą buka. Niewielką powierzchnię w południowo-zachodniej części rezerwatu zajmuje zbiorowisko sztucznej świerczyny, rosnącej na siedlisku buczyny karpackiej. Prócz dobrze zachowanych żyznych zespołów buczyny karpackiej na uwagę zasługuje torfowisko niskie i przejściowe położone na wysokości 680 m n.p.m. co jest porównywalne z położeniem torfowisk bieszczadzkich. Torfowisko niskie określane jest tu jako darniowe, powstało prawdopodobnie wskutek zmniejszenia przepływu wody. Inne ciekawe obszary występujące na terenie rezerwatu to tzw. „Berezednie” – porośnięte są oprócz roślinnością torfowiskową (np. rosiczka okrągłolistna) specyficznymi zbiorowiskami, z których najważniejsze to: łozowisko, łopuszyny i szuwar trawiasty. Świat zwierzęcy ze względu na dziki i niedostępny teren rezerwatu jest bardzo bogaty z przewagą rzadkich gatunków puszczańskich. Najczęściej spotykany jest jeleń karpacki, sarna, dzik, z drapieżników; wilk, lis, ryś a wśród drobnych ssaków: popielica, orzesznica. Nie mniej intersująca jest przyroda nieożywiona rezerwatu przyrody „Kamień nad Jaśliskami”. Rzeźbę omawianego terenu wzbogacają niezwykle interesujące formy piaskowca serii dukielskiej. Najbardziej charakterystyczne są masywne i długie ściany skalne, okalające niektóre części stoków, szczególnie w północno-zachodniej części rezerwatu. U podnóża najokazalszej ściany skalnej znajduje się wiele pojedynczych, oderwanych od ściany bloków skalnych, porośniętych osobliwą roślinnością oraz wolno stojących skałek o bardzo ostrych kształtach, licznych szczelinach i zagłębieniach. Jedną z osobliwości na terenie rezerwatu przyrody „Kamień nad Jaśliskami” jest jeziorko „Siny Wyr” zlokalizowane u podnóża nieczynnego kamieniołomu. Atrakcją przyrodniczą rezerwatu jest również występowanie licznych form skalnych w postaci wychodni piaskowca serii dukielskiej, ścian i okazałych bloków skalnych. Rzeźbę terenu urozmaicają również zarośnięte lasem wyrobiska po starych kamieniołomach.

  • Data aktualizacji: 2019-06-13 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 171 513