Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel./fax (0-13) 43-631-87, 43-674-62

Mapka

1

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE
ul. Trakt Węgierski, 38-450 Dukla

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista ds. ochrony środowiska

1.   Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe o kierunku leśnictwo,

2)  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w leśnictwie lub w ochronie środowiska z zakresu spraw związanych z ochroną przyrody, w szczególności z ochroną drzew i zadrzewień,

3)  znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

4)  znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

5)  znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6)  znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,

7)  znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

8)  znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody,

9)  umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz gatunków chronionych,

10)   umiejętność przygotowywania indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji),

11)   prawo jazdy kat. B.

2.   Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie prowadzenie postępowań na podstawie ustawy o ochronie przyrody dotyczących przygotowania i wydawania indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji) w zakresie usuwania drzew i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy Miasto Krosno – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu.

3.  Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) częsta praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

4.   Wymagane dokumenty:

1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w leśnictwie lub w ochronie środowiska z zakresu spraw związanych z ochroną przyrody, w szczególności z ochroną drzew i zadrzewień (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje),

5)  kserokopia dowodu osobistego,

6)  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)  oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",

9)  oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla, pokój nr 6, lub przesłać na adres: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych   w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie BIP Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w zakładce Nabór kandydatów na wolne miejsca pracy (www.parkikrosno.pl/524-bip/27596-nabor-kandydatow-na-wolne-miejsca-pracy.html) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w siedzibie Zespołu, pokój nr 6 w terminie    3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

  • Data aktualizacji: 2019-10-14 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 535 065